Centar za okoliš obuhvata sljedeće djelatnosti:

 • djelatnost u oblasti zaštite okoliša i
 • djelatnost u oblasti inspekcijskih poslova

Djelatnosti u oblasti zaštite okoliša

Centar ima na raspolaganju Laboratoriju za mjerenje zagađenosti okoliša(MZ) i Laboratoriju za upravljanje okolišem (LUO), koja se bavi problematikom zaštite životnog okoliša.

Djelatnost Laboratorije za mjerenje zagađenosti okoliša (MZ) obuhvata sljedeće aktivnosti:

 • Kontinuirano mjerenje koncentracija zagađujućih materija u zraku (taložni prah, ukupne lebdeće čestice, lebdeće čestice PM 10, SO2, te određivanje koncentracije teških metala u uzorcima lebdećih čestica i taložnog praha, i dr.) pomoću fiksnih automatskih stanica za mjerenje kvalteta zraka u Gradu Zenica i Visoko te općinama: Maglaj i Tešanj;
 • Mjerenja koncentracije zagađujućih materija u zraku (PM10, PM 2,5, PM 1, CO, NO, NO2, NOx, O3, SO2, BTEX i H2S) i meteoroloških parametara, buke i taložne prašine pomoću mobilne stanice u dijelovima Ze-do kantona u kojima ne postoje fiksne stanice za mjerenje kvaliteta zraka;
 • Mjerenje koncentracije zađađujućih materija (sumpor-dioksida, azotnih oksida, ugljen dioksida, ugljen monoksida, kiseonika i prašine) u otpadnim dimnim plinovima iz energetskih postrojenja i tehnoloških procesa;
 • Mjerenje nivoa ambijentalne buke.

Djelatnost Laboratorije za upravljanje okolišem (LUO), obuhvata sljedeće aktivnosti:

 • Prognoziranje stanja zagađenosti zraka,
 • Izrada i analiza mjesečnih Izvještaja o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka sa automatskih stacionarnih mjernih stanica u Gradu Zenici,
 • Izrada i analiza kvartalnih Izvještaja o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka sa automatskih stacionarnih mjernih stanica za općine Tešanj i Maglaj i Grad Visoko,
 • Izrada i analiza izvještaja o rezultatima mjerenja zagađenosti zraka sa mobilne mjerne stanice za općine Zeničko-dobojskog kantona u kojima se ne nalaze fiksne automatske stanice za mjerenje kvaliteta zraka,
 • Izrada Izvještaja o stanju okoliša na području ZDK,
 • Planiranje monitoring kvaliteta zraka na području ZDK,
 • Praćenje realizacije mjera poboljšanja kvaliteta zraka.

Djelatnost u oblasti inspekcijskih poslova

Ovu djelatnost obavlja Laboratorij za energetsku efikasnost (LEE) koja je u okviru Centra za okoliš. Djelatnost Laboratorije obuhvata sljedeće aktivnosti:

 • Certificiranje vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u i vozila sa pogonom na LPG i CNG,
 • Obuka i ispit vozača vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u;
 • Mjerenje elektro i gromobranskih instalacija – u postupku je obnova ovlaštenja;
 • Pregled opreme iz uvoza sa aspekta zaštite okoline – u postupku je obnova ovlaštenja.

 

Centar za okoliš ima tri laboratorija

 1. Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoliša
 2. Laboratorij za upravljanje okolišem
 3. Laboratorij za energetsku efikasnost

 

Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoliša

 1. Analizator dimnih plinova Horiba PG 350 
 2. Uređaj za određivanje dimnog broja
 3. Aparatura za automatsko sakupljanje 24-satnih uzoraka dima i sumpornog-dioksida
 4. Uređaj za sakupljanje uzoraka ukupnih lebdećih čestica
 5. Uređaj za sakupljanje uzoraka taložnog praha
 6. Uređaj za mjerenje čestica PM 10-Echo HiVol –Hi Volume Sampler
 7. Automatski izokinetički uzorkivač prašine TCR Tecora IsoStack G4-1
 8. Sušionik
 9. Analitička vaga
 10. Laboratorijski pH metar
 11. Mjerač buke CR:261 A
 12. Mjerač buke DT-80
 13. Mjerač buke Bruel&Kjaer sa kalibratorom
 14. Multifunkcionalni mjerač okoliša
 15. Analizator dimnih plinova 350 M/XL,
 16. Komplet za mjerenje sadržaja prašine u strujećim plinovima.

 

Laboratorij za upravljanje okolišem

 1. Mobilna automatska stanica za monitoring kvaliteta zraka (Citroen Jumper)
 2. HORIBA APSA-370
 3. HORIBA APSA-370-H2S
 4. HORIBA APMA-370
 5. HORIBA APNA-370
 6. HORIBA APOA-370
 7. GRIMM
 8. Chromatotc BTX
 9. Metereološki senzori,
 10. Stacionarne automatske mjerne staanice za mjerenje kvaaliteta zraka u 1. Zenici (3 stanice), 2. Vranduku, 3. Visokom, 4. Maglaju, 5. Tešnju i 6. Kaknju.

 

Laboratorij za energetsku efikasnost

 1. Dinamometar sa kukom i uškom nosivosti 200 kN
 2. Univerzalni instrument za ispitivanje električnih instalacija – EurotestXE MI 3102
 3. Luksmetar PU 150
 4. Thompsonov most NL-021
 5. Instrument za mjerenje otpora izolacije JK 5000 N
 6. Infracrvena kamera
 7. Uređaj za mjerenje pritiska u hidrantskoj mreži
 8. Eksplozimetar

 

Kontakt podaci

Šef Centra za okoliš: mr.sc. Halim Prcanović, viši asistent

Adresa: Travnička cesta br.7, 72 000 Zenica

Telefon: 032/ 247-999- lok. 180 i 204

E-mail: institut@unze.ba, halim.prcanovic@unze.ba