UNIVERZITET U ZENICI INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ” U ZENICI

Spisak doktora; teme doktorskih i magistarskih radova

BEGANOVIĆ OMER, doktor tehničkih nauka
“Doprinos izučavanja uticaja nepotpunog rekristalizacionog žarenja na puzanje deformaciono ojačane superlegure Nimonic 80A” – doktorski rad
“Dodatno ojačavanje super legure Nimonic 80A postupkom kontrolisanog valjanja”- magistarski rad

FAKIĆ BELMA, doktor tehničkih nauka
“Modifikacija sadržaja kroma, nikla i aluminija u precipitaciono ojačanom čeliku 17-7PH namijenjenog za proizvodnju komponenti automobilskih motora” – doktorski rad
“Uticaj postupaka zavarivanja na fiziko-metalurške karakteristike čelika: S355J2G3, 16Mo3 i 13CrMo4-5 u zoni uticaja toplote” pogledaj – magistarski rad

MUJAGIĆ DERVIŠ, doktor tehničkih nauka
“Doprinos istraživanju uticaja mikrolegiranja sa borom, cirkonijem i telurom na osobine austenitnog nehrđajućeg čelika sa dodatkom sumpora X80CrNiS18-19” – doktorski rad
“ Promjene makro i mikrosrukture superlegure Nimonic 80A u toku kovanja ingota” – magistarski rad

ALIĆ BEHAR, doktor tehničkih nauka
„Uticaj  dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u pocesu TIG zavarivanja“- doktorski rad
“Uticaj stepena deformacije na očvršćavanje nehrđajućeg austenitnog čelika X5CrNiMo 18 12 kod hladne obrade vučenjem” – magistarski rad

HADŽALIĆ MUSTAFA, doktor tehničkih nauka
„Razvoj algoritma za određivanje integriteta i vijeka trajanja strukturnih elemenata izvoznih postrojenja“- doktorski rad
“Prilog definisanju proračuna pogona dizanja izvoznih postrojenja” – magistarski rad