Poštovani,

Predstaviti Institut u vremenu iza nas, sa plejadom istraživača i naučnika koji su direktno ili indirektno obilježili vrijeme od njegovog osnivanja, te ostavili neizbrisiv trag na njegov razvoj, nije nimalo jednostavno. Složit ćemo se sa činjenicom da je, pored mnogih doajena naučne misli, te uvaženih predstavnika organa upravljanja i vlasti, nemjerljiv doprinos u razvoju Instituta od njegovog postanka do sredine osamdesetih godina prošlog vijeka, dao akademik prof.dr. Kemal Kapetanović.

Od 2007.godine  naš Institut ulazi u sastav Univerziteta u Zenici kao ravnopravna organizaciona jedinica, te postaje značajna spona obrazovnog sistema, nauke i privrede.

Institut je u svom djelovanju spremno odgovarao na zahtjeve tržišta, te u tom smislu i prilagođavao svoju organizaciju i proširivao dijapazon djelatnosti. U tom svjetlu pokrenuli smo proces reorganizacije sa ciljem unapređenja rada i optimalizacije resursa. Ukidamo osam zavoda i dvije organizacione jedinice, a formiramo nova četiri centra i to:

  • Centar za metalne materijale i tehnologije
  • Centar za nemetalne materijale i tehnologije
  • Centar za okliš i
  • Centar za politehniku.

Naredni period ćemo biti jači sa ljudskim resursima uz sedam doktora i jedanaest magistara tehičkih nauka i dva magistra društvenih nauka, što čini dobru osnovu da naš Institut preraste u naučno-istraživački.

Osnovni ciljevi koje želimo ostvariti u narednom periodu su:

  • daljnji razvoj Instituta
  • jačanje naučno-istraživačke djelatnosti, objavljivanje naučno-istraživačkih radova i učestvovanje na međunarodnim kongresima i sajmovima
  • otvaranje Centra za okoliš i uspostava kantonalne mreže za monitoring zraka
  • obnova infrastrukture i laboratorijske opreme
  • podizanje nivoa kvaliteta naših usluga
  • povećanje vlastitih prihoda

Dobro nam došli,