Centar za metalne materijale i tehnologije sastoji se od pet laboratorija:

 1. Mehanički ispitni laboratorij,
 2. Mehanički kalibracioni laboratorij,
 3. Metalografski laboratorij,
 4. Hemijski laboratorij i
 5. Laboratorij za preradu metala.

Četiri od pet navedenih laboratorija je akreditovano. Peti laboratorij, Laboratorij za preradu metala – nastao spajanjem dva ranija zavoda, Zavoda za topljenje i livenje metala i Zavoda za plastičnu preradu metala, obuhvata najveći dio poluindustrijskog kompleksa Instituta.

Kombinacija akreditovanih laboratorija i poluindustrijskog sektora idealna je kombinacija za realizaciju različitih naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata, te projekata vezanih za diplomske, magistarske i doktorske radove.

 

Mehanički ispitni laboratorij

Mehanički ispitni laboratorij je 1998. godine akreditovan za mehanička ispitivanja metalnih materijala od strane bosanskohercegovačkog tijela za akreditaciju, koje je djelovalo pri Zavodu za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente Bosne i Hercegovine (sada Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine) u skladu sa standardom EN 45001:1989.

Laboratorij je, u aprilu 2003. godine, reakreditovan po standardu BAS EN ISO/IEC 17025 od strane Instituta za akreditovanje BiH za obavljanje mehaničkih ispitivanja metalnih materijala. Isti Institut je 2007., 2011., 2015., 2019. i 2023. godine produžio Akreditaciju Mehaničkog ispitnog laboratorija.

Od juna 2011. godine Mehanički ispitni laboratorij posjeduje ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda. Ovlaštenje je produženo 2015., 2019. i  u augustu 2023. godine.

Osnovna djelatnost Mehaničkog ispitnog laboratorija je mehanička ispitivanja metalnih materijala, kao i ocjena usklađenosti građevinskih proizvoda:

 • ispitivanje zatezanjem na sobnoj i radnim temperaturama,
 • mehanička ispitivanja čeličnih limova i profila,
 • mehanička ispitivanja sučeono zavarenih spojeva limova i cijevi,
 • ispitivanje makrotvrdoće metodama Brinel, Vikers i Rokvel,
 • ispitivanje utrošene energije udara na sobnoj i sniženim temperaturama,
 • ispitivanje savijanjem i povratnim savijanjem,
 • ispitivanje smicanjem,
 • ispitivanje pritisne čvrstoće,
 • ispitivanje sajli i lanaca do ispitne sile ili do sile loma,
 • ispitivanje nosivosti poklopaca i rešetki,
 • ispitivanje žice uvijanjem i previjanjem,
 • ispitivanje tvrdoće na terenu,
 • ispitivanje trajnim opterećenjem – puzanjem,
 • ispitivanje šipki i mreža orebrenog betonskog čelika,
 • određivanje odnosne površine rebara orebrenog betonskog čelika,
 • određivanje prekidne sile užeta i prekidnih sila svih pojedinačnih žica užeta,
 • određivanje ostvarenog broja ciklusa i dinamičke čvrstoće,
 • istraživanja u okviru diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji,
 • organizacija interkomparacija sa laboratorijama iste i slične djelatnosti u zemlji i inostranstvu i analiza rezultata,
 • tehnički nadzor kod mehaničkih ispitivanja metalnih materijala,
 • ocjena usklađenosti građevinskih proizvoda – šipke i mreže orebrenog betonskog čelika.

Laboratorij u svom sastavu ima:

 • odjeljenje za statička ispitivanja,
 • odjeljenje za dinamička ispitivanja
 • odjeljenje za puzanje,
 • odjeljenje za ispitivanje tvrdoće,
 • odjeljenje za ispitivanje zamaranjem.

Najznačajnija oprema Mehaničkog ispitnog laboratorija:

 1. Univerzalna hidraulična mašina za statička ispitivanja-kidalica 200 kN
 2. Univerzalna hidraulična mašina za statička ispitivanja – kidalica 500 kN
 3. Aparat za ispitivanje tvrdoće metodom Brinela
 4. Aparat za ispitivanje tvrdoće metodom Rokvela
 5. Univerzalni aparat za ispitivanje tvrdoće metodama Brinela, Vikersa i Rokvela
 6. Visokofrekventni pulzator za dinamička ispitivanja
 7. Mašina za ispitivanje žice torzijom
 8. Mašina za ispitivanje žice previjanjem
 9. Uređaj za mjerenje visine rebara orebrenog betonskog čelika
 10. Mašina za ispitivanje trajnim opterećenjem – puzanjem
 11. Vertikalna torziona mašina kao uređaj za kalibraciju moment ključeva
 12. Uređaji za mjerenje tvrdoće na terenu
 13. Uređaj za mjerenje utrošene energije udara – Šarpi klatno

Laboratorij ima uređen sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i akreditovan je za mehanička ispitivanja metalnih materijala od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA). Područje akreditacije obuhvata ispitivanje zatezanjem na sobnoj i radnim temperaturama, ispitivanje tvrdoće u laboratoriji i na lokaciji korisnika, ispitivanje savijanjem, ispitivanje zatezanjem i savijanjem zavarenih spojeva, ispitivanje šipki orebrenog betonskog čelika, ispitivanje mreža iz šipki orebrenog betonskog čelika.

Mehanički ispitni laboratorij posjeduje ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za ocjenu usklađenosti građevinskih proizvoda odnosno dijelova građevinskih proizvoda za šipke orebrenog betonskog čelika i zavarene armaturne mreže.

 

Mehanički kalibracioni laboratorij

Mehanički kalibracioni laboratorij je 1998. godine akreditovan za kalibraciju uređaja za mjerenje sile, momenta sile i tvrdoće od strane bosanskohercegovačkog tijela za akreditaciju, koje je djelovalo pri Zavodu za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente Bosne i Hercegovine (sada Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine) u skladu sa standardom EN 45001:1989.

Laboratorij je, u januaru 2003. godine, reakreditovan po standardu BAS EN ISO/IEC 17025 od strane Instituta za akreditovanje BiH za kalibraciju mjerne opreme za silu, momet sile i tvrdoću. Isti Institut je 2007., 2011., 2015., 2018. i 2023. godine produžio Akreditaciju Mehaničkog kalibracionog laboratorija.

Osnovna djelatnost Mehaničkog kalibracionog laboratorija je kalibracija uređaja za mjerenje sile, momenta sile i tvrdoće:

 • kalibracija uređaja za mjerenje sile (prese za beton, kidalice, dinamometri),
 • kalibracija aparata za ispitivanje tvrdoće (metoda Brinel, Vikers, Rokvel),
 • kalibracija prenosnih uređaja za ispitivanje tvrdoće po Leeb-u,
 • kalibracija uređaja za mjerenje momenta sile,
 • istraživanja u okviru diplomskih i magistarskih radnji,
 • organizacija interkomparacija sa laboratorijama iste i slične djelatnosti u zemlji i inostranstvu i analiza rezultata.

Najznačajnija oprema Mehaničkog kalibracionog laboratorija:

 1. Mjerne ćelije za silu od 500N, 5000N, 20kN, 100kN, 200kN, 500kN, 1000kN, 2000kN i 5000 kN
 2. Četverokanalna mjerna ćelija KDB 2000 (200 – 2000 kN)
 3. Ćelija UTM 10 od 10 kN
 4. Pretvarač sile od 5000 kN
 5. Pojačivački sistem MGC plus
 6. QUANTUM pojačalo signala
 7. Referentne pločice za kalibraciju aparata za ispitivanje tvrdoće po Brinelu(HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/1000; HBW 10/3000)
 8. Referentne pločice za kalibraciju aparata za ispitivanje tvrdoće po Vikersu (HV 0,3 ; HV 0,5; HV 1; HV5; HV 10; HV 30)
 9. Referentne pločice za kalibraciju aparata za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu -skala C (HRC)
 10. Referentne blokove za kalibraciju uređaja za ispitivanje tvrdoće po Leebu (HLD)

Laboratorij ima uređen sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i akreditovan je za kalibraciju uređaja za mjerenje sile, momenta sile i tvrdoće od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

 

Metalografski laboratorij

Osnovna djelatnost Metalografskog laboratorija je metalografska analiza metalnih materijala, koja se ogleda kroz mikroskopsko određivanje:

 • čistoće metala i legura kroz određivanje sadržaja nemetalnih uključaka,
 • veličine primarnog austenitnog zrna i veličine sekundarnog zrna,
 • broja zrna po milimetru kvadratnom,
 • mikrokonstitenata u metalima i legurama,
 • prisutnih faza nakon različitih režima termičke obrade,
 • debljine nanosa metalnih ili oksidnih prevlaka,
 • oblika, rasporeda i veličine grafita,
 • utvrđivanja stanja materijala nakon dugotrajne eksploatacije na povišenim temperaturama metodom bez razaranja – replike,
 • rasporeda i veličine karbida,
 • dubine otvrdnutog sloja nakon cementacije ili drugog vida površinskog otvrdnjavanja.

Pored ispitivanja na optičkim mikroskopima, laboratorij je opremljen i svjetlosnim stereo mikroskopom za ispitivanje preloma i makrostruktura zavarenih spojeva, te uređajem za ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće, sa akreditovanim područjem za HV5, HV10 u makro području i HV0,3 u mikro području ispitivanja tvrdoće.

Laboratorij u svom sastavu ima:

 • odjeljenje sa optičkim mikroskopima, od kojih je svjetlosni optički mikroskop OLYMPUS PMG3, putem analogne kamere spojen sa softverom ANALYSIS 5.1 za pohranu i analizu slike,
 • odjeljenje sa skenirajućim elektronskim mikroskopom PHILIPS XL30, koji je opremljen sa EDX analizatorom,
 • odjeljenje za termičku obradu, sa laboratorijskim pećima sa malim radnim prostorom, uređajem JOMINY  za određivanje prokaljivosti čelika, te dilatometrima za određivanje preobražajnih tačaka i crtanje TTT dijagrama.

Najznačajnija oprema Metalografskog laboratorija:

 1. Mašina za rezanje uzoraka
 2. Presa za stavljanje uzoraka u masu
 3. Brusilica za mokro brušenje uzoraka
 4. Poluautomatska mašina za poliranje uzoraka
 5. Glava za automatsko brušenje/poliranje uzoraka
 6. Mašina za automatsko brušenje/poliranje uzoraka
 7. Uređaj za ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće
 8. Digitalna foto kamera Olympus SZ-17
 9. Stereo mikroskop Technival 2
 10. Optički mikroskop Olympus PMG-3
 11. Optički mikroskop MeF Reichert
 12. Optički mikroskop MM5
 13. Optički mikroskop Zetopan
 14. Dilatometar Ditric 6
 15. Univerzalni dilatometar CHEVENARD
 16. Uređaj Jominy
 17. Laboratorijska peć KA-200
 18. Laboratorijska peć KS-120
 19. Laboratorijska peć INSTRUMENTARIA
 20. Laboratorijska peć, automatska EA-7-P
 21. Poluindustrijska peć KPN 30/30-70C
 22. Poluindustrijska dvokomorna peć
 23. Peć za predgrijavanje
 24. Univerzalna plinska peć
 25. Laboratorijska peć KM-170
 26. Skenirajući elektronski mikroskop Philips XL30
 27. Ultrasonic cleaner “Ultrasonik”

Laboratorij ima uređen sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 i akreditovan je za metalografska ispitivanja metalnih materijala – veličina zrna, sadržaj nemetalnih uključaka, raspored i veličina karbida u alatnim čelicima, mikrostrukture grafita, mjerenje debljine prevlaka, ispitivanje stanja površine materijala metodom replike (ispitivanje bez razaranja), ispitivanja mikrostrukture i makrostrukture zavarenih spojeva kao i tvrdoće na zavarenim spojevima – od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

 

1.3.4. Hemijski laboratorij

Osnovna djelatnost hemijskog laboratorija se ogleda u slijedećem:

 • hemijska analiza metala,
 • hemijska analiza nemetala (rude, troske, vatrostalni materijali, kamen i sl.),
 • fizičko – hemijska ispitivanja čvrstih i tečnih goriva i maziva (ugalj, nafta i naftni proizvodi),
 • hemijska ispitivanja otpadnih voda.

 

Najznačajnija oprema Hemijskog laboratorija:

 1. Analitička vaga Sartorius 50mg-200g
 2. Precizna vaga Mettler 5g-1200g
 3. Termoelement i pokazivač temperature za uređaj C i S 0-1600oC
 4. Žarna peć (termoelement) 50-1600oC
 5. Atomski apsorpcioni spektrofotometar0,05-100 mg/l
 6. Analitička vaga Ohaus 10mg-260g
 7. Živin zidni termometar -5 – 40 oC
 8. Optički emisioni spektrometar – Indukovana kuplovana plazma 0,05-100 mg/l
 9. Fotometar 0,005-1,20 nm
 10. Ph metar 0 – 14
 11. Sušnica 0 – 200 0C
 12. Konduktometar 10 Ω do 10 MΩ
 13. Aparat za određivanje tačke paljenja 50 – 400 0C
 14. Aparat za određivanje viskoznosti po Engleru
 15. Aparat za određivanje koksa po Konradu
 16. Atomski apsorpcioni spektrofotometar 0,05-100 mg/l
 17. Peć za određivanje C i S 0 – 1400 0C
 18. UV VIS Spektrofotometar 0,005-1,20 nm
 19. Sušnica 0 – 200 0C

Laboratorij ima uređen sistem kvaliteta po standardu BAS EN ISO/IEC 17025 i akreditovan je za hemijska ispitivanja metalnih materijala od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

 

1.3.5. Laboratorij za preradu metala

Osnovna djelatnost Laboratorija je naučnoistraživački rad na području metalurgije metalnih materijala koji čine razvojna i primijenjena istraživanja u cilju poboljšanja osnovnih karakteristika legura na bazi željeza, nikla, kobalta, bakra, aluminijuma i dr. Istovremeno ovim istraživanjima se unaprijeđuje postojeća i stvaraju pretpostavke za uvođenje novih tehnologija proizvodnje tečnog metala i plastične prerade metalnih materijala. Rezultat ovih istraživanja je i osvajanje tehnologije proizvodnje i prerade novih materijala na poluindustrijskim postrojenjima Laboratorija.

Na postrojenjima Laboratorija pored izrade talina i plastične prerade metalnih materijala za potrebe eksperimentalnog dijela naučnoistraživačkog rada moguća je i komercijalna probna proizvodnja metalnih materijala sa posebnim fiziko – hemijskim karakteristikama i to, u obliku ingota namijenjenih daljoj plastičnoj preradi, ili kao odlivaka.

Najznačajnija oprema Hemijskog laboratorija:

 1. Vakuumska indukcijska peć (max. 100 kg)
 2. ETP – uređaj (max. 300 kg)
 3. Otvorena indukcijska peć A (max. 60 kg)
 4. Otvorena indukcijska peć B ( max. 60 kg)
 5. Mašina za centrifugalni ljev (max. 55 kg)
 6. Mješalica za pijesak (max. 150 kg)
 7. Viseća brusilica (rafama) (1415 o/min)
 8. Dvostrana brusilica (1480 o/min)
 9. Abrazivna pila (2920 o/min)
 10. Zagrijevna elektrokomorna peć – Peć br. 1 (SiC grijači 1250oC)
 11. Zagrijevna elektrokomorna peć – Peć br. 4 (Khantal A1 1170oC)
 12. Zagrijevna elektrokomorna peć – Peć br. 5 (Khantal 950oC)
 13. Zagrijevna elektrokomorna peć – Peć br. 6 (Khantal 950oC)
 14. Okrugla žarna peć – Peć br. 7 (Khantal 900oC)
 15. Zagrijevna elektrokomorna peć – Peć br. 8 (Khantal 950oC)
 16. Hidraulična presa (200 t)
 17. Zračni čekić (250 kg)
 18. Valjaonica nominalnog promjera valjaka 370 (snaga 320kW)
 19. Valjaonica nominalnog promjera 230 (snaga 75kW)
 20. Kombinirana vučna mašina (od ϕ15 do ϕ5 mm)
 21. Mašina za izvlačenje žice – ARBOGA 1 (od ϕ 5 do ϕ1 mm)
 22. Mašina za izvlačenje žice – ARBOGA 2 (od ϕ1 do ϕ0,2 mm)
 23. Mašina za hladno valjanje traka (snaga 26kW)
 24. Cirkularne makaze za rezanje traka (snaga 11kW)
 25. Kat mašina (Sječenje šipki i žice)

 

Kontakt podaci

Šef CMMT: Dr.sc. Derviš Mujagić, viši naučni saradnik

Univerzitet u Zenici, Institut ”Kemal Kapetanović” u Zenici

Travnička cesta br.7, 72000 Zenica

Telefon: 032/247-999 – lokal 130

E-mail: institut@unze.ba; dervis.mujagic@unze.ba i dervismujagic@yahoo.com