ORGANIZACIONA JEDINICA PREZIME I IME RADNO MJESTO
POSLOVI DIREKTORA Naučni saradnik Mustafa Hadžalić, dr sc. Direktor
 
Stručni saradnik na nivou Instituta za tehničko-tehnološke poslove
  Mr ecc. Delić Neira Stručni saradnik na nivou Instituta za finansijsko – komercijalne poslove
  Jašarević Sanela Poslovni sekretar
ORGANIZACIONI SEKTOR Mr sc. Huseinspahić Emina Rukovodilac Sektora
  Kadrić Mirzana Referent za radne odnose
  Mujkanović Adisa Referent za opće poslove, prijem i otpremu pošte
  Đananović Fikreta Zaposlenik na telefonskoj centrali
  Rizvić Bego Zaposlenik u parku
  Lušija Ferid Zaposlenik u parku
  Neslanović Saida Raznosač pošte
  Kovač Azra Raznosač pošte
  Bašić Emina Spremačica
  Beganović Namira Spremačica
  Avdić Amel Vozač – automehaničar
INTERNET-INDOK CENTAR
Rukovodilac Centra
  Halilović Lejla, bacc. posl. ecc. Dizajner
  Skomorac Ramila Referent za operativno-tehničke poslove
  Huseinspahić Murisa Administrator čitaonice
ZAVOD ZA FIZIČKU METALURGIJU Kratina Emina, dipl. inž. met. Rukovodilac Zavoda
Mehanički laboratorij Mr sc. Muminović Branka Rukovodilac  laboratorija
  Korlat-Mahmić Sinha, dipl. inž. met. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač
  Čelebić-Malkić Alma, dipl.inž. met. mat. Inženjer-istraživač
  Kadrić Almir Poslovođa
  Avdić Sejad Ispitivač/Izvođač kalibracije
Metalografski laboratorij Dr sc. Fakić Belma Rukovodilac laboratorija

Rukovodilac kvaliteta Instituta/Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Burić Adisa, dipl. inž. met. Tehnički rukovodilac
  Horoz Edib, dipl. inž. met. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač
Fizikalni laboratorij Mr sc. Lošić Birman Rukovodilac laboratorija
  Iličić Marko, dipl. inž. maš. Tehnički rukovodilac 
ZAVOD ZA METALURŠKU HEMIJU Mr sc. Kesić Suvad Rukovodilac Zavoda
Hemijsko-keramičkomineraloški laboratorij Mr sc. Pašalić Amira Rukovodilac laboratorija
  Tarahija Fahrudin, dipl. inž. teh. Tehnički rukovodilac za hemijsko područje  
  Omić Rusmira Poslovođa
  Hasanica Nijaza Ispitivač u hemijskom području
  Mucić Murisa, dipl. inž. met.mat. Tehnički rukovodilac za keramičkomineraloško područje 
  Baždalić Sead  Ispitivač u keramičkomineraloškom području
  Halać Anes  Ispitivač u keramičkomineraloškom području
  Drinić Damir Ispitivač u keramičkomineraloškom području
ZAVOD ZA ZAŠTITU  I EKOLOGIJU Mr sc. Prcanović Halim Rukovodilac Zavoda
  Festić Ermina, dipl. inž. maš. Tehnički rukovodilac
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Mr sc. Duraković Mirnes Rukovodilac Laboratorija
  Mr sc. Beganović Sanela Tehnički rukovodilac 
  Halilović Mirjana Ispitivač
Tijelo za mjerenje zagađenosti okoline (ITO) Babić Vinko Uzorkovač
  Bašić Kenan, bacc.inf.
Tehničar – Instrumentarac 
Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara Šećerović Semir Poslovođa
Tijelo za inspekciju vozila prema ADRu (inspekcisko tijelo – IT) Agić Mirsad Kontrolor
ZAVOD ZA TOPLOTEHNIKU I MJERENJA Mr sc. Jarović–Bajramović Narcisa Rukovodilac Zavoda 
Laboratorij za tehnička mjerenja Šabanović Melisa, dipl. inž. met. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač
  Sinanović Mirzeta Poslovođa
  Muratović Nedžad Izvođač kalibracija
ZAVOD ZA ELEKTROTEHNIKU I AUTOMATIZACIJU Gušić Remzija, dipl. inž. elek. Rukovodilac Zavoda
  Čaušević Mujo Poslovođa
  Mutapčić Nermin Elektromehaničar – Elektrotehničar
ZAVOD ZA TOPLJENJE I LIVENJE METALA Dr sc. Mujagić Derviš Rukovodilac Zavoda
  Imamović Enes Poslovođa za topljenje i livenje metala
  Rebihić Huso Topilac-Livac-Kalupar
  Terzić Emir Topilac-Livac-Kalupar
ZAVOD ZA PLASTIČNU PRERADU METALA Doc.dr sc. Beganović Omer Rukovodilac Zavoda
  Čolić Ivan Kovač – Valjač – Vlačar
  Aliefendić Haris, bacc.inž.zašt.
Kovač – Valjač – Vlačar
  Krgo Samir Tehničar na nivou zavoda
ZAVOD ZA MAŠINSTVO Memčić Sadmir, dipl. inž. maš. Tehnički rukovodilac
  Babahmetović Senada Tehničar-konstruktor
  Pašanbegović Haris Poslovođa mašinske radionice
  Buljubašić Elvedin Tokar – Glodač – Blanjač
  Mušinović Zehrudin Tokar – Glodač – Blanjač
  Kadrić Arin Poslovođa mašinskog održavanja
ZAVOD ZA ZAVARIVANJE Dr sc. Alić Behar Rukovodilac Zavoda
  Balić Sadeta, dipl. inž. met. Tehnički rukovodilac
Tijelo za certifikaciju (oblast zavarivanja) Kajasa Stjepan Poslovođa
Arnaut Zehrudin Zavarivač
INSPEKCIJSKO TIJELO – ITN Emruli Derviš, magistar proizvodnog inženjerstva
Glavni inspektor
ZAVOD ZA RUDE I GVOŽĐE Mr sc. Zahirović Amel Rukovodilac Zavoda
  Jašarspahić Amel Poslovođa za pripremu i obogaćivanje mineralnih sirovina 
Komercijalni poslovi u okviru EFS Dajić Emir Referent za prodaju
  Vukadinović Ruža Referent za prodaju
  Huseinspahić Muharem, bacc. ecc.
Referent za nabavku