Misija

Misija Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici je pružanje pouzdanog kvaliteta kompletnih usluga našim korisnicima – pomoć pri odabiru usluga uz davanje stručnih savjeta u oblasti ispitivanja i kontrole kvaliteta različitih materijala i proizvoda, kalibracije i verfikacije određenih ispitnih uređaja i mjerila. Svojim aktivnostima kroz naučnu i stručnu podršku, Institut pomaže razvoju novih znanja, uključivanjem u savremena istraživanja i projekte, te stvara buduće lidere u razvoju privrede i na taj način doprinosi jačanju i razvoju našeg Kantona i šireg regiona. Poduzima aktivnosti na saradničkim projektima koji nude mogućnosti za saradnju sa industrijskim, naučnim i akademskim sektorom.

Vizija

Institut “Kemal Kapetanović” u Zenici sa više od pola vijeka uspješnog rada i postojanja, i dalje će biti  vrhunska istraživačka ustanova koja bi u narednih 10 godina trebala postati vodeći nacionalni prepoznatljiv centar u istraživanjima i apliciranju na međunarodne projekte u oblastima temeljenim na  naučnim područjima iz djelokruga rada Instituta. Svoje djelovanje Institut temelji na društveno odgovornom timskom radu, brigom nad zahtjevima korisnika usluga i zaposlenicima Instituta, te će i dalje biti pokretač i nosilac razvoja i primjene modernih tehnologija i materijala, kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu, te  konsalting usluga firmama u našem regionu. Pored navedenog, Institut će aktivno raditi na tome, da u svom sastavu ima nekoliko državnih mjeriteljskih laboratorija, čime će doprinijeti značaju našeg Kantona i šire, te da bude podrška Univerzitetu u Zenici u stvaranju uvjeta za kvalitetnu praktičnu edukaciju studenata i mladih stručnjaka. Dugogodišnje iskustvo u sistemu upravljanja kvalitetom i dobra laboratorijska praksa u akreditovanim laboratorijama Instituta, koje imaju certifikate od strane nacionalnog tijela za akreditiranje B A T A, daju realne mogućnosti da usluge koje pružaju akreditovane laboratorije Instituta budu prihvaćene u svim zemljama Evropske unije i šire. U narednom periodu Institut će poduzeti korake na sticanju akreditacija za ispitiivanje zagađenosti zraka, tla i vode, te za ispitivanja metalnih materijala bez razaranja.

 

Politika kvaliteta

Namjeru da zadržimo značajno mjesto unutar Univerziteta u Zenici, ali i vodeću ulogu u BiH i šire, ostvarit ćemo:

  • kontinuiranim poboljšavanjem u oblasti naučnoistraživačkog rada i kod pružanja različitih usluga, kako bi se očuvalo stečeno povjerenje stalnih, ali i proširio krug potencijalnih kupaca;
  • pridržavanjem dobre stručne prakse i kvaliteta kod  pružanja  svih usluga, a prvenstveno usluga ispitivanja i kalibracija;
  • realizovanjem standardnih laboratorijskih usluga i  izvođenjem aktivnosti u dogovorenim rokovima i kvalitetno, svaki put;
  • uspostavljanjem, održavanjem i neprekidnim  poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom, prvenstveno u laboratorijama u skladu sa važećim izdanjem standarda BAS EN ISO/IEC 17025, vodeći računa da je on zastupljen i u ostalim organizacionim jedinicama unutar Instituta do tog stepena da ne ugrožava poslovanje onih kod kojih je sistem upravljanja kvalitetom već potvrđen;
  • zadovoljavajući zahtjeve akreditacionog tijela BATA (Institut za akreditiranje BiH);
  • dosljednom implementacijom dokumenata sistema  upravljanja u praksi, od strane svih zaposlenika Instituta;
  • aktivnim planskim i efikasnim korištenjem  raspoloživih resursa, usmjerenih ka unapređenju kvaliteta, uz minimalne troškove procesa rada i poslovanja;
  • obezbjeđenjem svih neophodnih resursa – vodeći računa o boljoj opremljenosti organizacionih jedinica i laboratorija, angažovanju kompetentnog osoblja na svim nivoima,   kontinuiranoj edukaciji zaposlenika i motivisanosti istih.

Institut je ponosan na brend i ime »Kemal Kapetanović« i istoriju bivstvovanja više od pola vijeka te na brojne prilike koje se nude u našem okruženju.