UNIVERZITET U ZENICI INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ” U ZENICI

Spisak magistara sa temama magistarskih radova

BEGANOVIĆ SANELA, magistar prirodnih nauka
“Sezonske sukcesije zajednica makroinvertebrata bentosa rijeke Bosne na području Općine Zenica”

DELIĆ NEIRA, magistar ekonomije
“Uticaj stilova vođenja na poslovne rezultate naučnoistraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini”

DURAKOVIĆ MIRNES, magistar tehničkih nauka
“Eksperimentalna verifikacija modela za simulaciju rasprostiranja polutanata iz industrijskih postrojenja i kućnih ložišta”

HUSEINSPAHIĆ EMINA, magistar pravnih nauka
“Pravni položaj Bosne i Hercegovine u svjetlu posljedica provedbe člana XXV Berlinskog ugovora, sa posebnim osvrtom na pitanje suvereniteta”

JAROVIĆ BAJRAMOVIĆ NARCISA, magistar tehničkih nauka
“Određivanje ukupne mjerne nesigurnosti etalona – prototip aparature za kalibraciju kontaktnih senzora za mjerenje temperature na površini”

KESIĆ SUVAD, magistar tehničkih nauka
“Uticaj na okoliš smjese biodizel/mineralni dizel pri izgaranju u dizel motorima”

LOŠIĆ BIRMAN, magistar fizičkih nauka
“Spektar Auger elektrona iz nedijabatskih zona u sporim jon – atomskim sudarima “

MUMINOVIĆ BRANKA, magistar tehničkih nauka
“Kvantifikacija pojedinačnih doprinosa i proračun proširene mjerne nesigurnosti kod kalibracije prenosnog etalona za silu” pogledaj

PAŠALIĆ AMIRA, magistar tehničkih nauka
“Primjena fitoremedijacije u procesu dekontaminacije tla od teških metala”

PRCANOVIĆ HALIM, magistar tehničkih nauka
“Prilog istraživanju obradljivosti super legure na bazi nikla korištenjem postupka suhe i polusuhe mašinske obrade“ pogledaj

ZAHIROVIĆ AMEL, magistar tehničkih nauka
“Istraživanje uticaja bazičnosti sintermješavine na mineraloške i metalurške karakteristike sintera proizvedenog iz limonitne rude”

EMRULI DERVIŠ, magistar proizvodnog inženjerstva
“Održavanje visokoškolskih institucija u BiH – tipa univerzitet”