OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv: Univerzitet u Zenici, Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici

Adresa: Travnička cesta 7. 72 000 Zenica

tel: 00387 32 247999; 402723

E-mail: institut@unze.ba

web: ikk.unze.ba

/Odlukom Skupštine ZE-DO kantona broj: 01-05-10397/17 od 18.07.2017. godine
 Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici posluje pod novim nazivom:
Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici ( Sl. Novine ZE-DO Kantona br. 9/2017)./

Poslovi direktora

Direktor

Viši naučni saradnik Mustafa Hadžalić, dr sc.
CV

tel: 00387 32 402723

E-mail: mustafa.hadzalic@unze.ba

Pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju

v. prof.dr.sc. Omer Beganović, viši naučni saradnik
CV

tel: 00387 32 247999

E-mail:omer.beganovic@unze.ba

Pomoćnik direktora za tehničko-tehnološke poslove

Menadžer za osiguranje kvaliteta

Doc.dr.sc. Belma Fakić, viši naučni saradnik
CV

tel: 00387 32 247999

E-mail: belma.fakic@unze.ba

NAUČNO VIJEĆE

Predsjedavajući 

v. prof.dr.sc. Omer Beganović, viši naučni saradnik, CV

 

Članovi Naučnog vijeća

Doc.dr.sc. Mustafa Hadžalić, viši naučni saradnik CV

    Doc.dr.sc. Belma Fakić, viši naučni saradnik CV

Dr.sc. Derviš Mujagić, viši naučni saradnik CV

         Mr.sc. Branka Muminović, istraživač savjetnik CV

     Mr.sc. Halim Prcanović, viši sasistent CV

     Mr.sc. Amel Zahirović, viši asistent CV