Rukovodilac/tehnički rukovodilac laboratorija

Mr. sc. Narcisa Jarović Bajramović

email:
Narcisa.j.bajramovic@ikk.unze.ba

Laboratorija (TM) dio je Zavoda za toplotehniku i mjerenja. Laboratorija je akreditirana prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2000 od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) za kalibracije senzora, mjerila i uredjaja temperature i pritiska i to:

  • Za područje temperature: od 0°C do 1450°C 
  • Za područje pritiska: od -0,7 bar do 1 bar; od 1 bar do 600 bar

TM je trenutno u BiH jedna od vodećih akreditiranih laboratorija za područje temperatura.

TM osigurava sljedivost etalona temperature i pritiska prema međunarodnim etalonima SI sistema te prenosi iste fizikalne veličine na etalone i mjerila niže razine za potrebe ispitnih, kalibracionih, naučnoistraživačkih i proizvodnih djelatnosti

Prema tome TM je pri vrhu mjeriteljske hijerarhije temperature u BiH. Certifikati i izvještaji o kalibraciji koje izdaje TM dokazuju da je kalibrisano mjerilo sljedivo sa međunarodnim etalonima.

Stečenom akreditacijom TM u potpunosti ispunjava zahtjeve za ispitne i kalibracione laboratorije propisane važećim međunarodnim standardima.

TM je ovlaštena laboratorija za ispitivanja, podešavanja i reparacije sigurnosnih ventila na uređajima i instalacijama pod pritiskom. Rješenje o ovlaštenju br.: Up/I10-17-867/05 je izdato od strane Inspektorata termoenergetike tečnih energenata i plina pri Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Mogućnosti TM vezane za kalibraciju senzora, mjerila i uređaja temperature u opsegu od 0°C do 1450°C se odnose na slijedeća mjerila i uređaje:

  • Stakleni tekućinski termometri
  • Termometri sa direktnim očitavanjem
  • Termoelementi tipovi (B,S,R,L,I,K itd.)
  • Optički pirometri
  • Otporni termometri
  • Mjerni krugovi temperature (mjerila temperature sa direktnim očitavanjem)

Mogućnosti TM laboratorija za kalibracije mjerila i uređaja pritiska u opsegu od -0,7 bar do 600 bar:

  • manometri, vakuummetri, digitalna mjerila pritiska, transmiteri sa pokazivačem, mehanički mjerači krvnog tlaka