Rukovodilac zavoda

Halim Prcanovic dip.ing. CV

email:
Halim.prcanovic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999/180
Fax 032 247 980

Tehnički rukovodilac

Ermina Festić, dipl.inž.maš. CV

email:
Ermina.festic@ikk.unze.ba

Zavod za zastitu i ekologiju obuhvata djelatnosti:

 • djelatnost u oblasti zastite okoline
 • djelatnost u oblasti zastite od pozara
 • djelatnost u oblasti zastite na radu
 • djelatnost u oblasti primjene ADR-a

Djelatnosti u oblasti zastite okoline:

 • Mjerenje emisije stetnih materija u atmosferu i utvrdjivanje stepena efikasnosti rada uredjaja za otprasivanje;
 • Kontinuirano mjerenje zagadjenosti zraka (talozni prah, lebdece cestice, SO2,H2S, CO, NOX, organske materije, teski metali i dr.);
 • Uvodjenje monitoringa izvora zagadjivanja, zagadjenosti zraka
 • Izrada katastra zagadjivanja zraka;
 • Pracenje kvaliteta vazduha u vrijeme epizodnih alamantnog stanja zagadjenosti zraka i izrada programa mjera;
 • Unapredjivanje tehnologija preciscavanja otpadnih gasova;
 • Unapredjenje tehnoloskih proseca i rada postrojenja radi smanjenja emisije stetnih materija;
 • Provjera efikasnosti rada i regulacije ventilacionih sistema;
 • Kontinuirana mjerenja kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda;
 • Izrada katastra zagadjivaca voda;
 • Pracenje vodnih resursa;
 • Provjera efikasnosti rada postrojenja za preciscavanje i optimiziranja rada uredjaja;
 • Ispitivanja otpadnih voda i vodotoka;
 • Uvodjenje novih tehnologija za preciscavanje otpadnih voda (magnetna flokulacija, izdvajanje ulja, preciscavanje);
 • Mjerenje protoka u kanalima i cijevima pod pritiskom;
 • Analize mogucnosti tretmana otpadnih materija,
 • Naucno-istrazivacki rad i razvoj novih metoda u cilju sagledavanja i rjesavanje kompleksnih i multidisciplinarnih problema zastite okoline;
 • Izrada studije podobnosti ;
 • Izrada analiza i studija u oblasti zastite okoline za potrebe prostornog i urbanistickog planiranja;
 • Davanje misljenja za izgradnju i rekonstrukciju industrijskih objekata; – Vodjenje strucne problematike i koordinacija svih poslova u oblasti zastite okoline na podrucju opcine Zenica;
 • Pregled opreme iz uvoza radi oslobadjanja placanja carine.

Djelatnosti u oblasti zastite od pozara:

 • Pregled investiciono-tehnicke dokumentacije s aspekta primijenjenosti mjera i normativa zastite od pozara.
 • Izrada izvoda (elaborata zastite od pozara) o primjenjenim mjerama zastite od pozara u investiciono -tehnickoj dokumentaciji;
 • Pregledi izvedenog stanja objekata i postrojenja s aspekata primjenosti mjera i normativa zastite od pozara;
 • Izrada planova zastite od pozara;
 • Izrada uputstava za obuku lica koji rukuju zapaljivim i eksplozivnim materijama;
 • Strucno osposobljavanje radnika za rukovanje zapaljivim i eksplozivnim materijama;
 • Izrada elaborata o prostornom rasprostiranju i katagorizacija zona opasnosti od pozara i eksplozije;
 • Pruzanje strucne pomoci radnim organizacijama na provodjenju i unapredjenju zastite od pozara

Djelatnosti u oblasti zastite na radu:

 • Pregledi investiciono-tehnicke dokumentacije i izrada elaborata-posebnih priloga o primjeni mjera zastite na radu sa izdavanjem potvrda; 
 • Pregled izvedbenog stanja objekata, postrojenja i tehnoloskih cjelina sa aspekta primjene mjera zastite na radu;
 • Strucne ekspertize, vjestacenje uzroka nesrece na radu i havarija;
 • Izrada opstih akata zastite na radu;
 • Izrada prirucnika iz djelokruga obucavanje i osposobljavanje radnika;
 • Izrada tehnickih upustava za bezbjedan rad na radnim mjestima; 
 • Obucavanje radnika iz oblasti zastite na radu;
 • Kontrolni proracuni posuda pod pritiskom,
 • Ispitivanje posuda pod pritiskom,
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija i zastite od previsokog napona dodira na elektricnim instalacijama i postrojenjima kao i druga elektricna mjerenja i ispitivanja; 
 • Pruzanje strucne pomoci radnim organizacijama u provodjenju i unapredjivanju zastite na radu.

Djelatnost u oblasti primjene ADR-a:

 • Certificiranje vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u,
 • Obuka i ispit vozaca vozila za prevoz opasnih materija prema ADR-u