Indok Internet Centar je informaciono edukacioni centar osnovan u aprilu 1998. god.

Sastoji se od: