CIP, EF I IKK UNZE: POSJETA FAKULTETU INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

U nastojanju da razviju primjerenu regionalnu saradnju direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, dekan Ekonomskog fakulteta doc.dr Alaudin Brkić (EF UNZE) i direktor Instituta Kemal Kapetanović doc.dr Raif Seferović (IKK UNZE) bili su gosti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Prvi sastanak je održan u Centru za kvalitet Univerziteta u Kragujevcu (UKG) gdje je domaćin prof.dr Slavko Arsovski, direktor Centra predstavio rad Centra, bogatu izdavačku djelatnost udžbenika, monografija, zbornika i časopisa centra u nekoliko prethodnih desetljećja. Prof. Arsovski je posebno naglasio značaj časopisa INTERNATIONAL JOURNAL for QUALITY RESEARCH koji izlazi već 11 godina u četiri izdanja na engleskom jeziku i koji će od 2018.godine biti jedan od rijetkih indeksiranih časopisa sa impakt faktorom sa ovom tematikom u regionu zemalja Zapadnog Balkana. Naime časopis pokriva oblasti benchmarking-a, poslovne izvrsnosti, mjerenje i upravljanje poslovnim elementima, procesni menadžment i poboljšanja, upravljanje kvalitetom, kvalitet IT sistema, kvalitet života, liderstvo i dr. (e-ISSN 1800-7473). Posle ovog Centra predstavnici UNZE bili su gosti ex-dekana Fakulteta inženjerskih nauka prof.dr Miroslava Živkovića  i prof.dr Lozice Ivanović koji su predstavili rad saradnika u oblasti mašinskih konstrukcija (razvoj, ispitivanja, simulacije, FEM i dr.)