Rukovodilac zavoda

Dr. sc. Omer Beganović CV

email:
Omer.beganovic@ikk.unze.ba

Tel: 032 247 999
Fax: 032 247 980

Istrazivanja u oblasti plasticne prerade metala obuhvataju prvenstveno ispitivanja deformabilnosti i ponašanja metala pri plasticnoj deformaciji u toplom i hladnom stanju, te odredjivanja uticaja parametara deformacije na dimenzionalne i strukturne karakteristike.

Za istrazivanje i poluindustrijsku proizvodnju na raspolaganju je sljedeca oprema:

 • linijska valjačka pruga sa dva trio-stana φ350 mm
 • linijska valjačka pruga sa jednim trio-valjacki stanom φ250 mm
 • kvarto valjačka pruga „LOMA „ za hladno valjanje traka
 • kombinovana vučna klupa za hladno vučenje φ 15 do φ 5mm
 • vučne mašine za žicu “ARBOGA” φ 5,0 do 0,1 mm
 • vakumske peći za termicku obradu
 • pneumatski čekic 250 kg
 • hidraulična presa 200 t.

Osim istraživačkog rada Zavod se bavi i proizvodnjom manjih količna metalnih proizvoda u različitim oblicima i asortimanima (kovani, vučeni, valjani): otkovci, valjani proizvodi (profili, žica, trake), vučeni proizvodi (žica, profili).

Najzastupljenije vrste materijala koji se istražuju/prerađuju

a) Alatni čelici (u strukturi proizvoda najzastupljeniji)

 • nelegirani – ugljenični alatni čelici
 • legirani alatni čelici za rad u hladnom stanju
 • alatni čelici za rad u vrućem stanju
 • brzorezni čelici

b) Konstrukcioni čelici

 • čelici za cementaciju
 • čelici za poboljšanje

c) Konstrukcioni čelici za posebne svrhe

 • čelici za kotrljajuce lezajeve
 • čelici za rad na povišenim temperaturama
 • vatrootporni čelici
 • čelici sa posebnim fizickim osobinama

d) Bakar i njegove legure

 • tehnicki čisti bakar
 • mesing
 • neke vrste bronzi za gnječenje

e) Mekomagnetni materijali

 • tehnicki čisto zeljezo
 • legure tipa ” PERMENORM” i “PERMALOY

f) Legure sa posebnim fizičkim osobinama

 • legure za izradu žice za centralnu i bocnu elektrodu svječica na bazi Ni-Cu-Mn-Si
 • legure za izradu termoparova (na bazi Ni-Cr(Kromel) i Ni-Al-Mn-Si (alumel)
 • legure sa zadanim koficijentom istezanja na bazi Fe-Ni (termobimetali)
 • legure tipa “NITINOL” (pocetni i razvojni programi u oblasti vruce plasticne prerade)
 • superlegure na bazi nikla i željeza

Firme sa kojima Zavod sarađuje:

“Igman” Konjic, ArcelorMittal Zenica, “Rade Končar” Zagreb, “Almy” Zenica “Nital” Zenica